Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Regiosexadvertenties.nl. Het gebruik maken van de diensten van Regiosexadvertenties.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Regiosexadvertenties.nl. Maak geen gebruik van Regiosexadvertenties.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Regiosexadvertenties.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Aanbieder: een Gebruiker die Producten of Diensten op de Advertentieruimte te koop aanbiedt.
1.2. Aanbod: het door de Aanbieder op de Advertentieruimte gedane aanbod tot verkoop van Producten of Diensten.
1.3. Advertentieruimte: de door Regiosexadvertenties.nl aan Gebruikers in de vorm van een elektronische advertentieruimte ter beschikking gestelde geprogrammeerde omgeving waarin het Aanbod en de Bieding plaatsvinden.
1.4. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.5. Bieder: een Gebruiker die een Bieding doet.
1.6. Bieding: een bod op Producten of Diensten die op de Advertentieruimte te koop worden aangeboden.
1.7. Dienst: iedere door Gebruiker op de Advertentieruimte aan te bieden of aangeboden werkzaamheid.
1.8. Formulier: elektronisch document waarin de voor het aangaan van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens zijn opgenomen en waarmee een persoon of entiteit zich voor toegang tot de Advertentieruimte registreert.
1.9. Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Regiosexadvertenties.nl de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Regiosexadvertenties.nl bezoekt.
1.10. Overeenkomst: de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
1.11. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.12. Product: ieder door Gebruiker op de Advertentieruimte aangeboden of aan te bieden goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
1.13. Website: de website van Regiosexadvertenties.nl “http://www.Regiosexadvertenties.nl”.

Artikel 2. Inhoud site

Regiosexadvertenties.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Regiosexadvertenties.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 3. Overeenkomst

Regiosexadvertenties.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Regiosexadvertenties.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 4. Toepasselijkheid

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Regiosexadvertenties.nl en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst.
4.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 5. Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en naam volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Voor het goed functioneren van de site verzamelt Regiosexadvertenties.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Regiosexadvertenties.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Regiosexadvertenties.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Regiosexadvertenties.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Regiosexadvertenties.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Regiosexadvertenties.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Regiosexadvertenties.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan Regiosexadvertenties.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 7. Rechten/verplichtingen Regiosexadvertenties.nl

7.1. Regiosexadvertenties.nl zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Advertentieruimte verlenen. Hiertoe zal Regiosexadvertenties.nl aan Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee van de Advertentieruimte gebruik kan worden gemaakt.
7.2. Regiosexadvertenties.nl heeft het recht de programmatuur van de Advertentieruimte van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Regiosexadvertenties.nl Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Advertentieruimte aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Regiosexadvertenties.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Advertentieruimte.
7.3. Regiosexadvertenties.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een Product of Dienst voor de Advertentieruimte te weigeren en van een Advertentieruimte te verwijderen dan wel te verplaatsen indien dit, naar het uitsluitend oordeel van Regiosexadvertenties.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Advertentieruimte. Hieronder vallen onder meer artikelen die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, artikelen waarvan de verkoop rechten van derden schendt (zoals rechten van intellectuele eigendom), levende dieren, voedsel, alcoholische dranken, sigaretten, drugs, gestolen goederen, vuurwapens en explosieven. In geval van twijfel of een bepaald Product of Dienst op de Advertentieruimte kan worden aangeboden, kan Gebruiker Regiosexadvertenties.nl via het contact formulier vragen over de op de Advertentieruimte toegelaten Producten of Diensten.
7.4. Regiosexadvertenties.nl behoudt zich te allen tijde, zonder opgaaf van reden, het recht voor een Gebruiker de toegang tot de Website/Dienst te weren en een Gebruikersaccount te verwijderen.

Artikel 8. Contacteren van adverteerder

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Regiosexadvertenties.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot emailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard
- Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene
- Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Regiosexadvertenties.nl te verzamelen om welke reden dan ook

Artikel 9. Gebruiksvoorwaarden van de Advertentieruimte

9.1. Een Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Gebruiker:
a. meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn
b. dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn
c. dat hij nimmer is veroordeeld wegens computermisdrijven, enig ander misdrijf of fraude
9.2. Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Advertentieruimte wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Regiosexadvertenties.nl heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Regiosexadvertenties.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart Regiosexadvertenties.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Advertentieruimte opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
9.3. Mocht Regiosexadvertenties.nl kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met behulp van de Advertentieruimte heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Regiosexadvertenties.nl direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Regiosexadvertenties.nl heeft in een dergelijk geval tevens het recht de informatie van Gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Regiosexadvertenties.nl. In geen geval zal Regiosexadvertenties.nl aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
9.4. Gebruiker moet de door Regiosexadvertenties.nl aan Gebruiker verstrekte Gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Regiosexadvertenties.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van Gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk Gebruiker is. Gebruiker dient Regiosexadvertenties.nl op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat de Gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Regiosexadvertenties.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
9.5. Gebruiker mag geen apparatuur of programmatuur gebruiken bij zijn contacten met de Advertentieruimte die de normale werking van de Advertentieruimte kunnen verstoren, noch gegevens naar de Advertentieruimte verzenden die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de Advertentieruimte onevenredig zwaar kunnen belasten.
9.6. Aanbieder is gehouden de Producten of Diensten zodanig te omschrijven dat Bieder zich een goed oordeel kan vormen omtrent de waarde daarvan. Aanbieder kan daartoe de Producten of Diensten beschrijven en/of gebruikmaken van grafische voorstellingen.
9.7. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Advertentieruimte en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Regiosexadvertenties.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Advertentieruimte.
9.8. Regiosexadvertenties.nl staat het versturen van ongevraagde berichten (SPAM) middels haar systemen niet toe.

Artikel 10. Onderhoud

Regiosexadvertenties.nl behoudt zich het recht voor de Advertentieruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Advertentieruimte en webservers van Regiosexadvertenties.nl. Regiosexadvertenties.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 11. Uitsluiting

Regiosexadvertenties.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Regiosexadvertenties.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 12. Support

Regiosexadvertenties.nl zal Gebruiker per e-mail en de Website ondersteunen bij het gebruik van de Advertentieruimte. Daarnaast kan Gebruiker via het contact formulier aan Regiosexadvertenties.nl een vraag stellen. Regiosexadvertenties.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
13.2. De Overeenkomst kan door een Partij te allen tijde worden opgezegd, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
13.3. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
13.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

- openstaande betalingen
- intellectuele eigendomsrechten
- aansprakelijkheid

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Regiosexadvertenties.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14. Privacy

Gebruiker stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten einde de Overeenkomst met Regiosexadvertenties.nl uit te kunnen voeren.

Artikel 15. Vrijwaring

U vrijwaart Regiosexadvertenties.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 16. Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Regiosexadvertenties.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Regiosexadvertenties.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17. Beveiliging

Regiosexadvertenties.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Regiosexadvertenties.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 18. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Wijzigingen AV

19.1. Regiosexadvertenties.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Inhoud site

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Regiosexadvertenties.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Regiosexadvertenties.nl op een andere wijze dan beschreven is op Regiosexadvertenties.nl

Regiosexadvertenties.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. aanbodpagina behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van aanbodpagina. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

- de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst
- de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven
- het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden
- het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden
- het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst
- het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
- advertenties die anderszins naar de mening van aanbodpagina aanstootgevend zijn
- er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft
- het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product
- de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald

U vrijwaart Regiosexadvertenties.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

Regiosexadvertenties.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op Regiosexadvertenties.nl wordt getoond.

Artikel 22. Uitzonderingen

Bij overtreding van de Nederlandse wet zal Regiosexadvertenties.nl op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

Artikel 23. Gebruikers kosten Regiosexadvertenties.nl

Momenteel rekend Regiosexadvertenties.nl geen kosten voor het gebruik van de website en voor het plaatsen van advertenties op de website. Wij behouden ons het recht dit in de toekomst te veranderen.

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
24.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
24.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
24.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier.

Copyright © 2024 regiosexadvertenties.nl Alle rechten voorbehouden